อำเภอ เดิมบางนางบวช

อำเภอ เดิมบางนางบวช
คำขวัญอำเภอ    พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง
  ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ        ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์         0-3557-8420
  หมายเลขโทรสาร          0-3557-8420 ต่อ 101,103

  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา               อำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตัวจังหวัด 54 กิโลเมตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเจ้าพระยาชัยชนินทร์สมุหเทศาภิ-บาลและพระยานครพระนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่นี้มีความสำคัญ มีอาณาเขตกว้างขวางระยะทางห่างไหลจากอำเภอนางบวชเดิม (อำเภอสามชุกปัจจุบัน) จำเป็นต้องมี สถานที่ราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรให้ทั่วหน้ากัน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐ จึงพร้อมใจกัน เสนอขอตั้งอำเภอขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2454 ( ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 130) เริ่มตั้งอำเภอมีชื่อว่า "อำเภอเดิมบาง" โดยโอนท้องที่มาจากอำเภอนางบวช (อำเภอสามชุกในปัจจุบัน) จำนวน 12 ตำบล โอนจากอำเภอบ้านเชี่ยน (ปัจจุบันคืออำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท) จำนวน 2 ตำบล โอนจากท้องที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ตำบล รวมเป็น 16 ตำบล ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2457 ทางราชการพิจารณาเปลี่ยนชื่อ "อำเภอนางบวช" เป็น "อำเภอสามชุก" จึงได้นำคำว่า "นางบวช" มาต่อท้ายชื่ออำเภอเดิมบาง จึงมีชื่อว่า "อำเภอเดิมบางนางบวช" ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ เดิมที่ว่าการอำเภอเอยู่ที่บ้านท่ารวก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน และเมื่อพ.ศ. 2538 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ เป็นที่ 50 จึงได้จัดสร้างในบริเวณริมถนนสุพรรณ - ชัยนาท หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระในปัจจุบัน เดิมอำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ทั้งหมด 1681 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,060,625 ไร่ ต่อมาได้แยกพื้นที่ออกเป็นอำเภอด่านช้าง ปัจจุบันมีพื้นที่ 561.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 351,106.87 ไร่

    เนื้อที่/พื้นที่    561.771 ตร.กม.

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเดิมบางนางบวชตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี และอำเภอเนินขาม (จังหวัดชัยนาท)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง) อำเภอสามชุก และอำเภอหนองหญ้าไซ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระจัน และอำเภอค่ายบางระจัน (จังหวัดสิงห์บุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านช้าง

ข้อมูลการปกครอง   
1.ตำบล.......14.... แห่ง           3.เทศบาล..8.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....121.... แห่ง         4.อบต........8 ... แห่ง

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ    
1.อาชีพหลัก ได้แก่         ทำนา ทำไร่

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่    ข้าว อ้อย ข้าวโพด
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)   แม่น้ำท่าจีน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น