อำเภอ ศรีประจันต์คำขวัญอำเภอ    -
  ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ        ม.3 ต.ศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์         035-581001
  หมายเลขโทรสาร          035-581001
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา           เดิม อ.ศรีประจันต์ เป็นท้องที่ของ อ.ท่าพี่เลี้ยง (อ.เมืองสุพรรณบุรี) กับ
อ.เดิมบางนางบวช (อ.สามชุก) เพราะอาณาเขตของสองอำเภอเนื้อที่กว้างใหญ่
จึงได้แบ่งท้องที่อำเภอท่าพี่เลี้ยงตอนหนึ่ง (ต.มดแดงปัจจุบัน) กับท้องที่อำเภอ
นางบวช (ปัจจุบันอำเภอสามชุก) รวมเป็นอำเภอศรีประจันต์ ในราว ร.ศ.120
(พ.ศ.2444)
   เนื้อที่/พื้นที่     184.079 ตร.กม.
   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป        มี 3 ฤดู คือน ร้อน ฝน หนาว

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอศรีประจันต์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอสามโก้ (จังหวัดอ่างทอง)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์

 ข้อมูลการปกครอง        
1.ตำบล.......9.... แห่ง              3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....64.... แห่ง            4.อบต........9 ... แห่ง

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ        
1.อาชีพหลัก ได้แก่         ทำนา ทำไร่ ทำสวน
2.อาชีพเสริม ได้แก่        ทำนาแห้ว เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม         
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่    ข้าว แห้ว อ้อย
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ  แม่น้ำ/บึง/คลอง   บึงลำควง  บึงหนองจอก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น