อำเภอ สองพี่น้อง

อำเภอ สองพี่น้อง

คำขวัญอำเภอ    ชื่อมีคนน้อย อร่อยปลาหมำ เลิศล้ำพระสงฆ์ หลวงพ่อโหน่งพระเครื่อง รุ่งเรืองนาไร่ พระใหญ่โลกรู้ เสภาชั้นครู อู่น้ำอู่ปลา ราชินีนักร้อง สองพี่น้องบ้านเรา
  ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ        ถนนศรีสำราญ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์         0-3553-1001
  หมายเลขโทรสาร          0-3553-1001

  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา             อ.สองพี่น้อง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2439 มีพื้นที่กว้างขวาง อาณาเขตครอบคลุม
ไปถึงอำเภออู่ทองต่อมาได้แยกเป็นอำเภอใหม่ชื่อ "อ.จรเข้สามพัน (อู่ทองปัจจุบัน) เดิมตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง แต่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มน้ำท่วม จึงได้ย้าย
มาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2507

   เนื้อที่/พื้นที่      750.381 ตร.กม.
    สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป        -
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออู่ทองและอำเภอบางปลาม้า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางซ้ายและอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) และอำเภอท่ามะกา (จังหวัดกาญจนบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนมทวน (จังหวัดกาญจนบุรี)

ข้อมูลการปกครอง          
1.ตำบล.......14.... แห่ง   3.เทศบาล..2.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....140.... แห่ง 4.อบต........14 ... แห่ง

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ     
1.อาชีพหลัก ได้แก่          ทำนา ทำไร่ ทำสวน
2.อาชีพเสริม ได้แก่         เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่     ข้าว อ้อย ปลาช่อน ปลาดุก กุ้ง
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)     แม่น้ำท่าจีน คลองสองพี่น้อง คลองพระบันลือ
***************************************************************************************************************************

เที่ยว อ.สองพี่น้อง ไปกับเรา

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว หรือ วัดโพธาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง วัดมีพื้นที่ทั้งหมด 248 ไร่ พื้นที่ของวัดแต่เดิมเป็นดงป่าไผ่ที่ชาวบ้านนำวัวมาผูกไว้ระหว่างทำนา ปัจจุบันภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปต่างๆ รูปหล่อพุทธประวัติ พระโพธิสัตว์ พระวิหารร้อยยอด เจดีย์ร้อยยอด สังเวชนียสถานจำลอง เมืองสวรรค์เมืองนรกจำลอง ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอย่างสม่ำเสมอ โดยวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3422 กิโลเมตรที่ 19
นรกภูมิที่วัดไผ่โรงวัว
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2469 เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในพื้นที่ 20 ไร่ ต่อมาชาวบ้านไผ่โรงวัวไปนิมนต์หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน อ. เมืองมาเป็นเจ้าอาวาส มีการพัฒนาวัดและขยายพื้นที่ออกไป ในขณะนั้นวัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม แต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่โรงวัว ใน พ.ศ. 2533 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัดไผ่โรงวัวดังเดิม
เป็นวัดที่มีพุทธ-ศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป นิยมไปเที่ยวชมกันมาก หลวงพ่อขอมได้ดำเนินการก่อสร้าง พระพุทธโคดม
พระพุทธโคดม
เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512 นอกจากพระพุทธโคดมแล้วยังมี "พระกกุสันโธ" สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2523 เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล ประชาชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้ สังเวชนียสถาน 4 อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระกกุสันโธ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจำลองจากสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสี่แห่งใน ประเทศอินเดียและเนปาล ได้แก่ สวนลุมพินีสถานที่ประสูติซึ่งปัจจุบันอยู่ในเนปาล เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ สถูปเมืองสารนาถซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ และกุสินาราสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น